Praktijk Anne-marij Pasma         Voetreflexologie, Zwangerschapsreflexologie en   Healing in Nijmegen

Algemene Voorwaarden


Binnen mijn praktijk zijn er algemene voorwaarden en een privacy protocol van toepassing.
De algemene voorwaarden zijn hieronder te lezen. Het privacy protocol wordt bij het intakegesprek besproken en is op te vragen.

Behandelovereenkomst en privacy regelement.

Dit formulier dient voorafgaande aan een behandeling door zowel cliënt als hulpverlener te worden ondertekend.
Een exemplaar is voor de cliënt en een exemplaar dient de hulpverlener in het dossier van de client op te bergen.

Behandelformulier:
Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder ander meer geregeld.

 • Recht op informatie
 • Toestemmingsvereisten voor een behandeling
 • Plicht om een cliëntendossier aan te leggen
 • Recht op inzage door client in dit dossier
 • Geheimhouding van cliëntgegevens
 • Alle hulpverleners, zijn gehouden aan de richtlijnen van de beroepscode en tuchtrecht-registratie.

Wanneer de hulpverlener- in het kader van een andere therapie waarin hij geschoold is het nodig of nuttig acht van deze regelgeving van de beroepscode en tuchtrecht-registratie af te wijken, dient dit in overleg te doen met de client.

Algemene betalingsvoorwaarde voor Praktijk Anne-marij Pasma

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 • Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden.
 • Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 • De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 • Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen.
 • Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd tenzij de behandeling zich hiertegen verzet- verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.


Behandelovereenkomst

Privacy

 • De cliënt is conform de AVG geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en cliëntendossier en geeft hier wel/niet toestemming voor.
 • De cliënt geeft wel/niet toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor toesturen van facturen en andere persoonsgerichte e-mails die voor de behandeling noodzakelijk zijn

  Informatie
 • De cliënt stelt het wel/niet op prijs de informatie vooraf bij de huisarts, specialist of collega hulpverlener wordt ingewonnen.
  verslag.
 • De cliënt stelt wel/niet op prijs dat gedurende de behandeling of achteraf verslag wordt gedaan aan de huisarts en of andere collega verwijzer
 • Betaling per behandeling te voldoen contant/pin.

Beroepsvereniging

De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging  Complementair aanvullend therapeuten (CAT) onder het registratienummer CM1595-18-10-18

De therapeut is aangesloten bij het RBCZ, registratienummer 203209R

De AGB codes zijn:
Therapeut: 90036024
Praktijk: 90014858
Binnen de praktijk zijn de licenties van de beroepsvereninging CAT en RBCZ zichtbaar aanwezig evenals diploma’s.

Afgesproken tarief per behandeling. Zie hiervoor tarieven op mijn website. De bedragen zijn vrijgesteld van BTW conform de RBCZ.

De cliënt ontvangt een factuur en voldoet deze contant of op rekening NL13INGB008325781 t.a.v Voetverzorgingspraktijk P.A.M. Pasma.

Gegevens praktijk

Praktijk Anne-marij Pasma
Voetreflexologie & Healing
Einsteinstraat 42
6533 NN Nijmegen

KvK: 09104746

Ik val als CAT- therapeut onder WKKgz- klachtenrecht bij de geschillen instanties Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijk WKKgz geschillen commisie
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie www.gatgeschillen.nl.

Waarneming

In voorkomende gevallen is een doorverwijzing naar een collega mogelijk, die mijn praktijk kan waarnemen.


Gegevens van client

 1. Naam en voorletters
 2. Roepnaam
 3. Geboortedatum
 4. Adres
 5. Postcode en woonplaats
 6. Telefoon
 •   Waaruit bestaat de hulpvraag
 •  Indien er sprake is van een klacht, hoelang heeft U deze klacht?
 • Indien bekend, wat is de diagnose van de huisarts/specialist?
 • Bent u momenteel onder medische , psychologische of psychiatrische behandeling?
 • Welke alternatieve/ additionele therapieën heeft U voor deze klacht(en) naast de regulieren al gevolgd?
 • Andere opmerkingen/ nadere informatie ( nadere informatie ) eventuele onder vermelding van bijlage
 • Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie van de client cq ander(s) en /verzorgers


Privacy reglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg.Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens van client over de uitgevoerde behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik na expliciete toestemming van de client, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.Ik doe mijn best de privacy te waarborgen. Dit betekend onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van de cliënt.
 • Als behandelde therapeut heb ik als enige toegang tot gegevens in het dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
 • De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurd alleen met expliciete toestemming cliënt.
 • Voor gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere rede gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik de client informeren en expliciet de toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

 • Op de zorgnota die de client ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraars worden gevraagd, zodat deze nota te declareren is bij de zorgverzekering.
 • Naam, adres en woonplaats van cliënt
 • Geboortedatum van cliënt
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving ‘natuurgeneeswijze”
 • De kosten van het consult/behandeling
 • De AGB codes van de zorgverlener
 • Ondertekening, datum en plaats
 • Naam van de hulpverlener: Anne-marij Pasma praktijk voor voetreflexologie en healing
 • Naam client en handtekening client
 • Indien de client jonger is dan 18 jaar tevens de handtekening van ouders en of verzorger.
 • Cliënten vanaf 12 jaar zijn verplicht om een handtekening te zetten
 • Indien client minderjarig is dienen ouders/verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling
 • Wanneer ouders/ verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaats vindt, dienen zij hiervoor hun handtekening te zetten.
 • Naam ouder(s) en of verzorger(s)
 • Handtekening(en) 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info