Privacyreglement van Praktijk Anne-marij Pasma
Voetreflexologie & Healing

 

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die de praktijk, Anne-marij Pasma, heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met cliëntgegevens wordt omgegaan.

Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van cliëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Verzamelen en verwerken van cliëntgegevens

Doel: gebruik in het kader van de te verlenen zorg binnen de behandelingen.

1) Cliëntgegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

2) Gegevens kunnen worden verzameld tijdens het intakegesprek en behandelingen.

Verwerking van algemene cliëntgegevens en gezondheidsgegevens

1) Cliënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de cliënt bij de praktijk, het intakegesprek en via de website.

2) Algemene cliëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

a. de cliënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;

b. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van therapeutische zorg aan de cliënt;

c. verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;

d. verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van cliënt.

3) Gezondheidsgegevens van de cliënt worden alleen gedeeld met anderen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. voor zover dat voor een goede behandeling van de cliënt noodzakelijk is na uitdrukkelijke

b. toestemming van de cliënt. Hierbij denkend aan overdracht aan collega bij vervanging, doorverwijzing naar huisarts of fysiotherapeut of andere discipline.

c. indien dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

      

Informatiebeveiliging

 

De praktijk van Anne-marij Pasma heeft de volgende maatregelengenomen om zeker te stellen dat cliëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

1) Alle medewerkers die cliëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van cliëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.

2) Cliëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard en daarna vernietigd door een gecertificeerde instelling.

3) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; de computers zijn voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.

 

Rechten van de cliënt

1) De cliënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.

2) De cliënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de cliënt

3) De cliënt  kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.

4) De cliënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.

5) Wanneer de cliënt om wat voor redenen dan ook ontevreden is over de werkzaamheden als BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut, dan kan de cliënt contact opnemen met de praktijk en daarna desgewenst een klacht indienen bij de BATC. Meer informatie hierover is te vinden op hun website www.batc.nl. Bellen is ook mogelijk (0493) 670612 0f men kan een e-mail sturen naar info@batc.nl.

Het klacht- en tuchtrechtnummer van Praktijk Anne-marij Pasma KB 0905.0442

Dit nummer dient u te vermelden bij contact met de BATC in relatie tot een klacht.

6) Daar waar de cliënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijkevertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement is gepubliceerd op 8 mei 2018 op de website
www.anne-marijpasma.nl en is duidelijk zichtbaar in de wachtkamer van de praktijk.